Cinquena jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya.
La nova legislació de l'aigua de consum humà R.D. 140/2003

Interpretació i aplicació pràctica.

Bellaterra (Campus UAB) 29 de gener de 2004 Serhs Campus Hotel (Sala Lluís Vives)
   Baixar document
Cinquena jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya.Bellaterra, 29 de gener de 2004.   
 

 

PRESENTACIÓ

Enguany, l'ASAC organitza la "Cinquena Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya" amb la finalitat d'aprofundir en un dels temes més actuals per al sector, com és la nova legislació de l'aigua de consum humà.

L'entrada en vigor del nou R.D. 140/2003, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de l'aigua de consum humà, fruit de la transposició de la Directiva europea 98/83/CE, i tenint en compte la Directiva 2000/60/CE, en la que s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, ha suposat per al sector de l'abastament i distribució de l'aigua, un important canvi en la política de gestió, des de l'origen de l'aigua, i per tant del tractament a realitzar, passant per la distribució i control en els diferents punts de procés i de lliurament al consumidor final. L'objectiu de la jornada és donar una visió global dels aspectes esmentats, tant des del punt de vista dels abastaments com des de les diferents administracions.

En el transcurs de les ponències, s'analitzaran la vessant teòrica i, especialment, la pràctica del R.D. 140/2003, aprofundint en aquells apartats de la normativa que presenten major dificultat d'implantació.

 

 

PROGRAMA

Dijous, 29 de gener de 2004

Matí:
9:30 h. Presentació,, a càrrec de l'Sr. Antoni Piera i de Ciurana, President de l'ASAC

9:45 h. Repercussió de la Directiva Marc en l'estat en origen dels recursos d'aigua
Ponent: Sr. Ramon Arbós i Sans, Director d'Explotació d'Aigües Ter Llobregat i Sr. Lluís Tirapu i Carrera, Cap de la Unitat del Control de la Qualitat de les Aigües Superficials de l’Agència Catalana de l’Aigua.

10:45 h. Pausa-cafè

11:15 h. El tractament de l'aigua
Ponents: Sr. Josep Lluís Armenter i Ferrando, Director de Producció de la Societat General d'Aigües de Barcelona, SA. i Sra. Annabel Pedrol i Carol, Cap de Secció de Sanejament Ambiental del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

12:30 h. Les xarxes de distribució i resta d'instal·lacions
Ponents: Sra. M. Rosa Monterde i MartínezCap del Servei de Sanitat Ambiental del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i Sr. Ricard Tomàs i Puig, Director d'Explotació d'Aigües de Manresa, SA.

14:00 h. Dinar de Treball

Tarda:
15'45 h. El control de la qualitat i analítiques de l'aigua. El SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo).
Ponents: Sra. Marta Brull i FontserèDirectora Tècnica de Laboratoride Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA. i Sra. Alba Pascual i Cardona, responsable de la Secció de Programes Ambientals del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

17:00 h. Taula Rodona
Il·lm. Sr. Joan Alfons Albó i Albertí, Alcalde de Sant Feliu de Guíxols i President de la Comissió de Salut Pública de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i Sr. Ferran Alegre i Ninou, representant de la Federació Catalana de Municipis (FCM) i Sr. Lleonard Matia i Ribot, Cap de Laboratori de la Societat General d'Aigües de Barcelona, SA. i Sr. Joan Morejón i Sancho Vocal de la Junta Directiva de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC). Representant del Departament de Sanitat.

Moderador: Sr. Josep Mª Planas i Olivella, Director d'Aigües de Castellbisbal, SA.

18:30 h. Cloenda, a càrrec de l'Hble. Sra. Marina Geli i Fàbrega, Consellera de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya

 

CINQUENA JORNADA TÈCNICA PER A LES EMPRESES I SERVEIS D'AIGUA DE Catalunya

Secretaria de l’ASAC
C/ Nord, 88 - 08221 TERRASSA
Tel. 937 362 834 - 937 362 821
Fax: 937 841 900
[email protected]

Secretaria permanent durant les jornades:
Serhs Campus Hotel
Vila Universitària (Campus UAB)
08193 - BELLATERRA (Cerdanyola del Vallès)
Telf.: 93 580 83 53 - Fax: 93 580 89 78
Horari:
De 9 a 19 hores

La butlleta d'inscripció, conjuntament amb la documentació acreditativa de l'abonament de les quotes, s'han de trametre a la Secretaria de l'ASAC abans del dia 27 de gener de 2004.

Al formulari adjunt apareix tota la informació necessària per a la inscripció.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Marqueu l'opció desitjada

Inscripció a totes les activitats:
Associats a l'ASAC 100 € + (16% IVA) per assistent
No associats a l'ASAC 125 € + (16% IVA) per assistent
 
La inscripció inclou els drets d'assistència, dinar de treball i cafès d'entreactes.

Nom i Cognoms *
Empresa/entitat *
Càrrec *
Adreça *
Població * DP *
NIF * Telf. * Fax
Correu Electrònic
Els camps marcats amb * són obligatoris
Forma de pagament:
Xec garantit
Transferència al c/c 2100.0087.60.0200970952
(indicant la referència de la persona inscrita)
Gir postal
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 i de la Llei 34/2002, ASAC informa de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n'és responsable aquesta associació, amb la finalitat d'informar de les activitats que porta a terme.

El SOTASIGNANT autoritza el seu tractament per als fins indicats i per tal de poder-li remetre per correu postal, electrònic i per qualsevol altre medi de comunicació electrònica equivalent, informació sobre els mateixos.

El SOTASIGNANT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se per correu electrònic a [email protected], o bé a l'adreça postal C/ Societat 26, 08221, Terrassa.

A aquests efectes El SOTASIGNANT comunica que la seva adreça de correu electrònic és la següent:

 
 

ACCÉS I LOCALITZACIÓ

Localització

Combinació amb FGC línies S2 i S55 (estació de Bellaterra, a 5 minuts del recinte)
FGC · Línia S2

COL·LABOREN

GENERALITAT DE Catalunya AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
 

PATROCINEN

KEMIRA IZASA
Nord, 88  08221 Terrassa (Barcelona) SPAIN  [email protected]  Tel. 93 736 28 21 / Fax 93 784 19 00